• Geen favorieten

    Je kunt accommodaties toevoegen aan uw favorieten door op het te klikken.

+32 (0)58 533 999 Mijn Immo Europe

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden toepasselijk op de toeristische verhuur van vakantiewoningen aan de Kust CIB Kust - Confederatie van Immobiliënberoepen Kust

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurders van gemeubileerde woningen, de door Toerisme Vlaanderen vergunde toeristische verhuurkantoren en de huurders.

Artikel 2

De vakantiewoning kan enkel gereserveerd worden door de betaling van een voorschot dat 50% bedraagt van de totale huurprijs. Het saldo van de huurprijs en de aanvullende kosten moeten betaald worden 15 dagen vóór de aanvangsdatum van de huur .

Artikel 3

Op de voorziene betalingsdatum moet tevens een waarborgsom betaald worden. De waarborg wordt, na aftrek van de niet inbegrepen kosten, terugbetaald binnen de twee maand na het vertrek van de huurder, indien hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Mocht de waarborg de niet inbegrepen kosten niet dekken, dan wordt er nog een factuur nagestuurd.

Artikel 4

Als de huurder niet op tijd het saldo betaalt, zal het toeristisch verhuurkantoor het recht hebben de woning verder te verhuren. Indien dit effectief gebeurt, zal de eerste huurder het verschil in opbrengst + commissieloon van 25% op de herverhuring aan het toeristisch verhuurkantoor moeten betalen. Kan de woning niet meer opnieuw verhuurd worden, dan blijft de huurder het volledige saldo aan de verhuurder verschuldigd. De huurder wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten, zie artikel 13.

Artikel 5

In geval van dubbele verhuring te wijten aan het toeristisch verhuurkantoor, betaalt dit de gestorte sommen aan de huurder terug, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van € 200,00.

Artikel 6

De huurder heeft de schriftelijke toestemming van de verhuurder of het toeristisch verhuurkantoor nodig om onder te verhuren en dieren in de woning binnen te brengen.

Artikel 7

De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goed huisvader. Dit betekent o.m. dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden, dat het huishoudelijk reglement moet gerespecteerd worden, dat de huurder bij vertrek de woning moet schoonmaken (bij in gebreke blijven wordt de reiniging van de waarborg afgetrokken) en dat beschadigingen onmiddellijk aan het toeristisch verhuurkantoor moeten gemeld worden.

Het aantal personen dat de woning mag betrekken wordt bepaald, hetzij door het aantal bedden, hetzij door formele aanduiding.

Artikel 8

De huurder moet door bemiddeling van het toeristisch verhuurkantoor het huurrisico verzekeren tegen brand, waterschade en glasbraak aangaan. Zie artikel 13

Artikel 9

In de woningen waar een inventaris bestaat, is de huurder gehouden de juistheid ervan na te gaan en zijn opmerkingen schriftelijk bekend te maken voor 12u de dag na zijn aankomst. Bij  in gebreke blijven, zullen de kosten voor  het aanvullen van de inventaris van de waarborgsom afgehouden worden.

Artikel 10

Hetzelfde geldt voor de netheid van en schade aan de woning. Opmerkingen over schade en over netheid die later dan de hierboven gestelde termijn  (artikel 9) worden gemeld, zijn niet meer ontvankelijk. Klachten over netheid moeten door het verhuurkantoor kunnen vastgesteld worden om te kunnen gecompenseerd worden. Bij in gebreke blijven zullen de kosten voor  de herstelling van niet gemelde schade van de waarborgsom afgehouden worden.

Artikel 11

Om verdere verhuring mogelijk te maken mag de huurder de borden en affiches niet wegnemen en moet hij bezoek van het toeristisch verhuurkantoor toelaten dagelijks van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.  

Artikel 12

Het in ontvangst nemen en het terugbezorgen van de sleutels, kan enkel geschieden tijdens de openingsuren van het kantoor.

Artikel 13 Inbegrepen & Niet inbegrepen

Inbegrepen: huur, glas-en brandverzekering,  koud water, dossierkosten ,reserveringskosten, taxen, energiekosten vanaf de eerste vrijdag van de paasvakantie tot de laatste vrijdag van september.

Niet inbegrepen: Energiekosten (elektriciteit, gas, stookolie etc…) berekend aan de hand van de tellerstanden hetzij door een forfaitair bedrag (chauffage en/of warm water) vermeerderd met vast recht en distributiekosten n dit vanaf de laatste vrijdag van september tot de eerste vrijdag van de Paasvakantie. Eindschoonmaak, alle linnen. Overdadig internet gebruik (meer als €10/week), annuleringsverzekering.

Indien bij controle van de vakantiewoning, na vertrek van de huurder onregelmatigheden worden vast gesteld, wordt deze binnen de 7 dagen bericht ervan verwittigd. De eventuele extra schoonmaakbeurt of herstelling zal van de waarborgsom worden afgetrokken na ontvangst van de factuur. Indien de waarborg de factuur niet dekt wordt deze ter betaling naar de huurder verstuurd.

Artikel 14

Toerisme Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van een toeristisch logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen (Toerisme Vlaanderen, Vakantiewoningen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, Tel +3225040300, vakantiewoningen@toerismevlaanderen.be.